درسته که من از سونامی بدم میادولی دیگه خوشم میادفقد برای مهدیه جون

Amy and Sally-Version Sonic X by Monsethehedgehog