درسته که من از سونامی بدم میادولی دیگه خوشم میادفقد برای مهدیه جون





Amy and Sally-Version Sonic X by Monsethehedgehog