2تا عکس سالی کشیدمhttp://upload.ghashang.com/images/y4onsbap2y0lwn5sbq5p.jpg

http://upload.ghashang.com/images/f2u4vstq746mqktp6uw.jpg


خب خب خب «شمی»خانم ضایع شد نه بلد نیست وب بسازه بدبخت چه برسه به این که برای ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی خانم نقاشی بکشه

این شعار ماست:

سونیک برای همه وسالی برای یکی

فهمیدی به قول خودت توالت