سونیک:اهممم سالی.................میدونم تو پرنسسی ومن یه جز معمولی ولی.......حاضری با من ازدواج کنی