سونیک بد بخت سالی نباشه مردی بعد تو اینطوری میکنی!!!!!!!!!
این میشه سالیم اینطوری میکنهسالی:بیشعور تو چنینی حقی نداشتی عوضی گم شو دیگه نمی خوام ببینمت
خیلی خوب اینه سونیک دفه ی دیگه حق نداره چنین کاری کنه بگم من احساساتم لطیفه و همینطور عاطفی هستم اما زمانی که سونیک به سالی بی احترامی کنه خودمم بدم از این دوتا فن میاد ولی سونیک:

یا جرت میدم
              یا
قلبتو از تو سینت در میارم

پس مواظب باش این کریستال کوچولوی مهربون پاش برسه قاتلم میشه