عید آجی عزیزمم مبارک
قربونت برم
چه خوش گذشت روز زبیعت